Video Stars Hungary műsor – RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A játék szervezője

A „Video Starts Hungary” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Sacar Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Rózsa utca 8.; adószám: 11822646-2-13.) (”Szervező”).

 

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 14. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal és magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a 2.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (”Pályázó”) vehet részt, aki a www.xchannel.hu online felületen (”Weboldal”) regisztrál, és ennek során megadja a valós személyes adatait (”Regisztráció”), a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő kezeléséhez.

2.2 Egy Pályázó a Játék időtartama alatt kizárólag egy alkalommal jogosult regisztrálni. Azok a Regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 

2.3 Az érvényes Regisztrációhoz az alább megjelölt személyes adatok megadása szükséges:

 a. felhasználói adatok:

 • belépési név
 • jelszó

b. személyes adatok:

 • teljes név
 • megye
 • város
 • cím (utca, házszám)
 • e-mail cím

c. a játékhoz szükséges nyilatkozatok:

 • rendelkezem YouTube regisztrációval
 • minden szükséges adataimat megadom, hogy a főnyereményért folytatott döntő fordulóban részt vehessek
 • hozzájárulok, hogy nevem és lakhelyem régióját megjelenítsék a xchannel.hu oldalon

A regisztráció visszaigazolása a Pályázó által megadott e-mail címre kiküldött elektronikus levélben történik. 

2.4 Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Pályázók által regisztrált saját adatokat tartalmaznak. Amennyiben a Pályázó nem saját adatait jelöli meg, a Játékkal kapcsolatos e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.5 A Regisztrációval a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6 A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely – személyi vagy tárgyi – okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Játékból kizárhatja.

2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Kereskedések, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem valós adatokkal vagy nem személyesen vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Pályázók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.9. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázót, akinek a Regisztrációjában vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

3. Jogszabályi kötelezettségek

3.1. A Pályázó elfogadja, hogy a videó tartalommal kapcsolatos előírások megfelelnek a mindenkori Google LLC által meghatározott jogszabályoknak. Ennek be nem tartása a játékból történő azonnal kizárással jár, és a Szervezőt nem terheli jogi felelősség.

3.2. Ennek értelmében a tartalom közzététele esetén

Tilos olyan tartalmat a YouTube-on, közzétenni amelyre illik az alábbi leírások bármelyike.

 • Kiskorúak szexualizációja: Nyíltan szexuális tartalom, amelyben kiskorúak szerepelnek, és amely szexuálisan kihasználja őket. Az olyan tartalmakat, amelyek gyermekekkel történő szexuális visszaélést ábrázolnak, a Szervező jelenti a rendvédelmi hatóságoknak és a rendvédelmi hatóságokkal világszerte együttműködő National Center for Missing and Exploited Children (Nemzeti Központ az Eltűnt és Visszaélés Áldozatává Vált Gyermekekért) nevű szervezetnek.
 • Kiskorúakat érintő káros vagy veszélyes cselekedetek: Olyan tartalom, amelyben veszélyes tevékenységekben részt vevő kiskorúak láthatók, vagy amely veszélyes tevékenységekre biztatja a kiskorúakat. Tilos olyan helyzetbe hozni a kiskorúakat, amely sérüléshez vezethet, ideértve a veszélyes mutatványokat, bátorságpróbákat és beugratásokat is.
 • Érzelmi zavar keltése kiskorúakban: Olyan tartalom, amely a kiskorú résztvevőkben vagy nézőkben érzelmi zavart kelthet, például az alábbiak:
  • Felnőtt témák megjelenítése kiskorúaknak
  • Szülői bántalmazás eljátszása
  • Kiskorúak kényszerítése
  • Erőszak
  • Félrevezető családi tartalom: Gyermekeket és családokat megcélzó, azonban az alábbiakat magában foglaló tartalom:
   • Szexuális témák
   • Erőszak
 • Gyermekeket megcélzó, azonban felnőtteknek való vagy nem minden korosztály számára megfelelő témákat (például erőszak, szex, halál, kábítószerek stb.) bemutató „családbarát” rajzfilmek.  (Fontos, hogy videód címe, leírása és címkéi összhangban legyenek az általad megcélzott közönséggel. A felnőtt közönségnek készült tartalmakra korhatárt állíthatsz be a feltöltéskor.)
 • Obszcén vagy más, fiatal közönség számára nem megfelelő témák, tartalmak. 
 • Kiskorúakat érintő zaklatás és internetes zaklatás:
  • Olyan tartalom, amely:
   • Egyéneket céloz meg bántalmazás vagy megalázás céljából
   • Személyes adatokat, például címeket, e-mail-címeket vagy bankszámlaszámokat fed fel
   • Valakiről a beleegyezése nélkül felvételt rögzít
   • Valakit szexuálisan zaklat
   • Másokat bántalmazásra vagy zaklatásra bátorít
 • Vulgáris nyelvezet
 • Nyíltan szexuális nyelvezet vagy túl gyakori káromkodás a videóban.
 • Korhatáros tartalomra vonatkozó példák
 • Kiskorúakat is érintő káros vagy veszélyes tevékenységek: Olyan tartalom, amelyben kiskorúak által könnyen utánozható veszélyes tevékenységekben részt vevő felnőttek láthatók.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti lista nem teljes.

Ez az irányelv egyaránt érvényes a videókra, videóleírásokra, megjegyzésekre, történetekre, közösségi bejegyzésekre, élő közvetítésekre és minden más YouTube-on és egyéb közösségi médián közzétett termékre, illetve -funkcióra. 

 

4. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

4.1. A Pályázó hozzájárul, hogy az általa, a pályamunka benyújtása során rendelkezésre bocsátott YouTube link mögötti videó tartalmát az xchannel.hu által szolgáltatott tartalomban részben vagy egészben, ellenszolgáltatás nyújtása nélkül, annak jelentésbeli módosítása nélkül a nyereményjáték tartama alatt közzétegye. 

4.2. A Pályázó beleegyezik továbbá, hogy a Szervező a pályaműként benyújtott videóanyagát, azzal kapcsolatos előadását vagy azok tetszőleges részletét filmalkotásban vagy egyéb audiovizuális műben – ideértve a reklámcélú felhasználást is – felhasználja,

4.3. A Pályázó beleegyezik, hogy az általa feltöltött tartalom megjelenik az xchannel.hu oldalon.

4.4. A Pályázó kijelenti, hogy a Szervező kizárólagosan jogosult az Jelentkező által beküldött, illetve az ő közreműködésével a pályázat időtartama alatt, annak keretében létrejött valamennyi felvétel, műsorrészlet, hang- és képfelvétel egészének, elemeinek, részletének, címének, formai jegyeinek kereskedelmi célú hasznosítására.

4.5. A Pályázó a jelen pontban szereplő személyhez fűződő, szerzői, valamint szerzői joggal szomszédos jogai felhasználására Szervezőnek külön díjazás nélkül kizárólagos, térben és időben korlátlan, 3. személyre szabadon átruházható jogot biztosít, tekintettel arra, hogy a Pályázaton történő részvétele saját szakmai karrierjének fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul.

4.6. Pályázó a teljes Verseny során keletkezett művekkel kapcsolatban Pályázót megillető szerzői jogokra Szervező számára időben és térben korlátlan, 3. személyre szabadon átruházható felhasználási jogot enged. A felhasználási jog kiterjed a művek átdolgozására, többszörözésére, – ideértve a kép- és hangfelvételen történő rögzítését, számítógépes vagy más adathordozóra történő másolását, terjesztését is.

4.7. A Pályázó kijelenti, hogy a versenyre benyújtott pályamű tartalomnak a szerzője vagy rendelkezik a tartalom felhasználására, az azzal való rendelkezésre vonatkozó jogokkal (azaz a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására) és a tartalmat (pl. képek, videók, zene) a YouTube csatornáján megoszthatja. A Pályázó kijelenti és szavatol azért, hogy nincsen harmadik személynek olyan joga, amely a jelen szabályzat szerinti jogok Szervezőre történő átruházását, átengedését, vagy Szervező részéről történő felhasználását kizárná, vagy korlátozná.

4.8. Az xchannel.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül elérhető tartalom pontosságát és elkerülje a jogvitákat. Az xchannel.hu nem vállal felelősséget a videó tartalomban megjelenő jogsértésért.

 

5. A játék időtartama

A pályázatok beküldése: 2020.09.29. napján, 0:00 órától, 2020.10.31. napján 24:00 óráig.

Az előszűrések 2020.10.20-2020.11.06. között.

A selejtezők tervezetten 2020.11.09-vel kezdődően zajlik le.

A döntő tervezett időpontja: 2021.01.29.

 

6. A Játék menete 

6.1. Jelentkezés

 1. 2020.09.29. napján, 0:00 órától, 2020.10.31. napján 24:00 óráig zajlik.
 2. A Pályázó a saját maga által létrehozott Youtube csatornára nem listázott videóként tölti fel a videót, mellyel a játékra jelentkezik (pályamunka). A pályamunkát nem publikálhatja.
 3. A pályamunka maximum 3 perc hosszúságú lehet. Témaválasztáshoz segítségül honlapunkon található kategóriákból lehet ihletet meríteni. 
 4. Felbontás és képarány tekintetében nincs megkötés, viszont javasoljuk a 16:9-es képarányt a videó elkészítésénél. 
 5. Pályázó az xchannel.hu pályázati oldalon a Részvételi Szabályzat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a szerzői jogra vonatkozó kitételek elfogadása mellett elvégzi a személyes regisztrációt, és megadja a pályamunka youtube linkjét.

6.2. Pályázatok elbírálása

 1. A zsűri értékelése előtt a pályamunkák egy előszűrésen esnek át, melyet a műsor szakmai stábja végez el. 
 2. Az előszűrések 2020.10.20-2020.11.06. közötti időszakban a pályamunkák beérkezésének sorrendjében folyamatosan zajlanak.
 3. Az X-Channel.hu Video Stars Hungary műsorában a pályaműveket az előszűrés után az erre a feladatra kijelölt zsűri értékeli, részben vagy egészében bemutatásra kerülhetnek a Selejtező körben
 4. az értékelés során kiválasztásra kerül 32 pályamunka, melyeknek esélyük lehet a Selejtező körből a Középdöntőbe kerülni
 5. xchannel.hu fenntartja magának a jogot, hogy közönségszavazási eredményeket is figyelembe vegyen a továbbjutás során
 6. A játékba bekerült pályázókat a megadott elérhetőségeken tájékoztatjuk a bekerülés tényéről. 

6.3. Selejtező kör

 1. Tervezetten 2020.11.09-vel kezdődően 4 selejtező körben zajlik le
 2. az időtartamon belül 4 selejtező kör zajlik le, mely során a 32 pályamunkából 12 pályamunka jut tovább a zsűri pontozása alapján a Középdöntőbe
 3. Pontazonosság esetén a zsűri dönt. 
 4. xchannel.hu fenntartja magának a jogot, hogy közönségszavazási eredményeket is figyelembe vegyen a továbbjutás során
 5. A játékba bekerült pályázókat a megadott elérhetőségeken tájékoztatjuk a bekerülés tényéről. 

6.4. Középdöntő kör

 1. Tervezetten 2020.12.07-vel kezdődően 6 körben zajlik
 2. a középdöntő körbe bekerült pályázók vállalják új videók elkészítését. 
 3. a Részvételi Szabályzatban foglaltak alapján az xchannel.hu oldal közzéteszi a pályázók kifejezetten a középdöntő körben való versenyzéshez készített pályamunkáit 
 4. Az egyes elődöntő körök egyenesági kieséses rendszerben zajlanak. A 12 pályázóból 6 héten keresztül minden héten kiesik egy a zsűri döntése szerint. A bennmaradó 6 pályázó továbbjut a Döntőbe.
 5. xchannel.hu fenntartja magának a jogot, hogy közönségszavazási eredményeket is figyelembe vegyen a továbbjutás során

6.5. Verseny döntője és eredményhirdetés

 1. A döntő tervezett időpontja: 2021.01.29. napja 
 2. A döntőben a zsűri tagok által kerülnek véleményezésre a pályamunkák.
 3. A döntő eredményét a zsűri szavazatai döntik el.
 4. xchannel.hu fenntartja magának a jogot, hogy közönségszavazási eredményeket is figyelembe vegyen a végső sorrend kialakításakor
 5. A döntő epizódban született végeredményt a Video Stars Hungary nyilvánossá teszi az X-cannel.hu oldalon 

 

7. Nyeremények

7.1. A döntőben legtöbb szavazatot elérő Pályázó  nyeri a fődíjat a zsűri által, a közönségszavazatok figyelembevételével kialakított rangsor alapján. A fődíjon túlmenően a döntő össze résztvevőjét díjazzák a szervezők, a díjakat a döntőben ismertetik. 

7.2. A fődíj az alábbiak szerinti, összesen 1.500.000 FT

 • 1.000.000 Ft készpénz
 • 500.000 Ft értékű választható elektronikai eszköz.

7.3. A Játék tervezetten egy sajtóeseménnyel zárul, ahol a Szervező átadja a díjakat a nyerteseknek. Igény szerint a nyeremények postai úton kerülnek kiküldésre. A postaköltség a Szervezőt terheli. A Szervező a nyerteseket előre értesíti a nyeremények átadásának pontos helyszínéről és időpontjáról.

7.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Pályázó a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy regisztrációval vehet részt a Játékban.

7.5. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

7.6. A Szervező a fődíjak nyerteseit a Döntő lezárulását követően 3 napon belül egy alkalommal értesíti Regisztrációkor megadott e-mail címen (”Értesítés”) is. A nyertes Pályázó köteles az Értesítést legkésőbb 3 napon belül visszaigazolni a info@xchannel.hu címre küldött válasz e-mailben a Nyeremény átvételének egyeztetése céljából.

7.7. A Fődíjak átadására a döntő után 30 napon belül megrendezett   sajtóeseményen kerül sor. Igény szerint a nyeremények postai úton kerülnek kiküldésre legkésőbb a döntő záró napját követő 45 (negyvenöt) napon belül. A nyertes Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére ezen időtartam alatt sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező a jelen pont szerint át nem vett fődíj vonatkozásában tartaléknyertest jelöl ki.

7.8. A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

8. Vis maior

Amennyiben a jelen Játékszabályzatban foglalt bármely kötelezettségnek a teljesítése valamely elháríthatatlan külső körülmény (vis maior), miatt lehetetlenné vagy korlátozottá válik, a Szervező a Pályázók haladéktalan tájékoztatása esetén mentesül az érintett kötelezettség teljesítése alól.

A vis maior valamely váratlan természeti jelenség (ideértve a rendkívüli időjárási körülményeket), sztrájk, szállítási embargó, kizárás vagy más, a Felek befolyásán kívüli elháríthatatlan eseményt jelent.

 

9. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

 

9.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • a Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza a jelen Játékszabályzatban írtak szerint;
 •  megadott személyes adatokat – amennyiben a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező a saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;
 • nyertesség esetén a nyertes nevét és lakhelye régióját a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza;
 • a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
 •  a játékban történő részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

9.2. A megadott adatok kezelője a Szervező mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.

9.3. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Sacar Kft. 2000. Szentendre, Rózsa utca 8. címen vagy a info@xchannel.hu e-mail címen. Ezenkívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó bírósághoz fordulhat.

9.4. A Pályázó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező, amelyet megtehet a Pályázó egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): Sacar Kft. 2000 Szentendre, Rózsa utca 8. postacímen vagy az adatkezeles@xchannel.hu e-mail címen. A Pályázónak a regisztrációja törléséhez meg kell adnia a regisztrációkor megadott adatait és a regisztrációs lapján lévő egyedi kódot is.

9.5. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (ide nem értve azt az esetet, ha csak a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza). Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Pályázók a Játékban saját felelősségükre vesznek részt.

10.2. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.3. A Nyeremény tekintetében a Szervező, illetve az adott forgalmazó által meghatározott garancia és szerződési feltételek érvényesek. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

10.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.xchannel.hu Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Pályázók téves rendszerüzeneteket kapnak, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

10.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, regisztrációk létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a játékból.

10.6. Ha adatfeltöltés közben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.7. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a www.xchannel.hu weboldalon.

 

Budapest, 2020. 09.28.

Sacar Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező

Play Cover Track Title
Track Authors