Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató és

az érintett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményének érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

I. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Hatóság és a felhasználó közötti online felhasználói fiók útján történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.

II. Kezelt személyes adatok

A Sacar Kft. a következő személyes adatokat kezeli:

 • név
 • e-mail cím

III. Adatkezelés jogalapja

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Hatósággal történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján való kapcsolattartást, az online ügyintézés továbbra sem kötelező.

IV. Adatkezelés időtartama

A tájékoztató I. pontjában említett esetben az Adatkezelő személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

V. Az érintettet megillető jogok

A Sacar Kft. biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

 1. hozzáférési jog,
 2. helyesbítéshez való jog
 3. törléshez való jog
 4. korlátozáshoz való jog
 5. jogorvoslathoz való jog:

 

VI. Az érintett kérelem benyújtásának módja

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet benyújthatja

 • postai úton a 2000 Szentendre, Rózsa u. 8. címen,
 • elektronikus úton az adatvedelem@xchannel.hu e-mail címen,

VII. Általános rendelkezések

A Sacar Kft. (2000 Szentendre, Rózsa u. 8., Adószáma: 11822646-2-13) mint  Adatkezelő az általa üzemeltetett http://xchannel.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („Felhasználók“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató  alapján jár el.

A Felhasználó a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat  rendelkezéseit.

1. Értelmező rendelkezések 

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

2. Az adatkezelő megnevezése:

Neve: Sacar Kft.

Székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 8.

Adószáma: 11822646-2-13

Email: info@xchannel.hu

 

2.1. Az Adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek a RackForest Kft. (továbbiakban Szolgáltató) szervertermeiben (rackforest.hu) találhatók.

2.3. A Honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. 

 1. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, „GDPR”) szerint dolgoztuk ki.


3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

Az Adatkezelő szolgáltatási körébe tartozó munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. 

 

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel a szabályzat arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít.

4.1. A regisztráció során a Felhasználónak szükség esetén meg kell adnia személyes adatait.

4.2. A http://www.xchannel.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa tárolja

4.3. A Felhasználó személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. 

4.4. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvételre, valamint a játékban való részvételre szolgál.

5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat szolgálja.  Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.

5.4. A Felhasználó által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

5.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

6. A Felhasználó jogai

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

6.2. Szolgáltató az Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

6.3. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni.

6.4. A Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.2. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett,  illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat  tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban  megfogalmazott előírásoknak.

8. Cookie-szabályzat

8.1. Weboldalainkon cookie-kat használunk. A cookie-kat Adatkezelő csak arra használja, hogy tudja, járte már korábban a honlapon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy a Honlap nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

8.2. Mik azok a cookie-k (sütik)?

Az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor.

Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

8.3. Mire használjuk a cookie-kat?

honlapunk a cookie-k segítségével az alábbiakat tartja nyilván:

– a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat

– a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett

webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és

időpontja

– beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon

– a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és

szolgáltatásaink fejlesztését 

8.4. Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő cookie-t használhatja:

Átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

8.5. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a felhasználó

weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen

hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat,

vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal

teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet

idejére korlátozódik. 

 

9. Jogorvoslathoz való jog

A Felhasználó adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. 

10. Hozzáférési jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 

11. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

12. Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölje az vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. hogy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. hogy tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.
 7. ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak  értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket.

 

13. Korlátozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. ha már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül.

 

Play Cover Track Title
Track Authors